НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ/ДОКТОРАНТУРІ

Закон України "Про вищу освіту"

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261

Інструктивний лист МОН України від 14.05.2019 р. № 9.4/1-19 "Про вступ до аспірантури і докторантури внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території"

Інструктивний лист МОН України від 24.07.2020 р. №9/692-20 "Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії"

Інструктивний лист МОН України від 21.10.2020 р. № 1/9-591 "Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії"

Інструктивний лист МОН України від 09.06.2022 р. № 9/296-22 "Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Вимоги до оформлення дисертацій, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science (станом на 18.03.2023 р.)

Роз'яснення МОН України від 04.12.2015 р. № 1/9-586 "Про опублікування результатів дисертаційних досліджень у періодичних виданнях"

Інструктивний лист МОН України від 09.03.2021 р. № 9/267-21 "Про надання інформації"

Інструктивний лист МОН України від 09.06.2022 р. № 9/295-22 "Щодо внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»"

  

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ / ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167

ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 р. № 1359

ПОРЯДОК присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197

Перелік діючих докторських спеціалізованих вчених рад (станом на 20 лютого 2023)

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 № 1059

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 р. № 758)

Оголошення щодо захистів дисертації на здобуття ступеня кандидата/доктора наук

Оголошення щодо захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058

Інструктивний лист МОН України від 20.01.2021 р. № 1/11-328 "Про діяльність спеціалізованих вчених рад"

Наказ МОН від 23.04.2021 р. № 462 "Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946"

Наказ МОН від 29.04.2021 р. № 487 "Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

Інструктивний лист МОН України від 26.04.2021 р. № 1/11-2885 "Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів"

Інструктивний лист МОН від 11.01.2022 р. № 1/353-22 "Про присудження ступеня доктора філософії"

Інструктивний лист МОН від 08.02.2022 р. № 1/2136-22 "Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів"

Лист-роз’яснення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 10.02.2022 р. № 97 "Щодо інформаційної системи Національного агентства, якою оприлюднюються дані про склад разових спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії"

 

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК 

У ХНУМГ ім. О. М. БЕКЕТОВА

Порядок рекомендації претендентів на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, затверджений рішенням Вченої ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова від 28 квітня 2017 р. (протокол № 12) та введений в дію наказом ректора від 22 червня 2017 р. № 212-01.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затверджене рішенням Вченої ради Університету від 28 лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 13 березня 2020 р. № 83-01.

Положення «Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова», затверджене рішенням Вченої ради Університету від 01.11.2022 р. (протокол № 3) та введеного в дію наказом ректора Університету від 01.11.2022 р. № 245-01.

Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатка до нього європейського зразка, затверджений рішенням Вченої ради Університету від 25.05.2023 р. (протокол № 9) та введений в дію наказом ректора Університету від 25.05.2023 р. № 149-01.

Наказ від 01.03.2021 р. № 76-01 "Про затвердження освітніх програм"

Наказ від 06.10.2021 р. № 377-01 "Про введення в дію рішення Науково-методичної ради Університету від 24 вересня 2021 року щодо схвалення переліків вибіркових дисциплін для освітніх програм та навчальних планів 2021 року"

  

ДОГОВОРИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВПРАЦЮ З ПИТАНЬ СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ

  1. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
  2. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".
  3. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
  4. Київський національний університет будівництва і архітектури.
 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram