Підготовка в аспірантурі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 28 лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 13 березня 2020 р. № 83-01 і передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в ХНУМГ імені О. М. Бекетова за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 р. № 37-л та внесених до нього змін наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2023 р. № 56-л, ліцензований обсяг (на рік) на третьому освітньо-науковому рівні у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова становить 112 осіб, не враховуючи освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 р. № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2020 р. за № 502/34785 - Архітектура та містобудування, Транспортні технології (за видами), Транспортні технології. Електротранспорт.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи, в якому визначаються зміст, обсяг та строки виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. При складанні вибіркової частини індивідуального навчального плану аспіранти мають можливість обрати освітню компоненту із Каталогу дисциплін за вибором третього (освітньо-наукового) рівня або іншого рівня.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова протягом двох місяців з дня зарахування здобувача. 

Індивідуальний план роботи є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова рішення про відрахування аспіранта.

Навчальний процес організовується за семестровою системою. Екзаменаційні сесії плануються по дві у навчальному році.

Графік навчального процесу визначає календарні терміни семестрів, теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, канікул та ате.стації на кожний рік навчання.

Осо.ба, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Для врегулювання відносин між аспірантом та ХНУМГ ім. О. М. Бекетова укладається договір.

Питання щодо порядку проведення попередньої експертизи дисертації, поданої на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, процедуру атестації здобувачів регулює Положення «Про організування атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова», затверджене рішенням Вченої ради Університету від 01.11.2022 р. (протокол № 3) та введеного в дію наказом ректора Університету від 01.11.2022 р. № 245-01.

 

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

 

 

 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram