Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації — окремий структурний підрозділ, створений з метою реалізації державної політики в галузі забезпечення навчальної, науково-технічної та інноваційної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова кадрами вищої наукової кваліфікації.

Науковий потенціал ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, задіяний для підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, становить 79 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів, 7 лауреатів Державної премії України, 23 академіка галузевих академій, 17 членів-кореспондентів Національних галузевих академій наук України. В Університеті успішно діють п’ять наукових шкіл, які очолюють провідні наукові діячі.

До завдань навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації відносяться:

- забезпечення координації роботи підпорядкованих кафедр;

- організація прийому, підготовки і випуску здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та другого наукового рівня доктора наук;

- організація процесу захисту дисертацій, видачі дипломів;

- організація підготовки до акредитації освітньо-наукових програм та ліцензування спеціальностей.

У структурі інституту функціонують відділ аспірантури і докторантури та відділ з акредитації науково-освітніх програм.

Інституту підпорядковані наступні кафедри:

філософії і політології;

патентознавства та основ правозастосовної діяльностіпатентознавства та основ правозастосовної діяльності;

фізичного виховання і спорту.

Інститут має ліцензію та проводить цілеспрямовану роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за 16-ма освітньо-науковими програмами із 14-ти спеціальностей: Історія та археологія; Економіка; Облік і оподаткування; Менеджмент; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Комп’ютерні науки; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Технології захисту навколишнього середовища; Архітектура та містобудування; Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Транспортні технології (за видами); Транспортні технології. Електротранспорт; Публічне управління та адміністрування.

Загальний ліцензійний обсяг складає 112 осіб (не враховуючи освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 р. № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2020 р. за № 502/34785 - Архітектура та містобудування, Транспортні технології (за видами), Транспортні технології. Електротранспорт). Підґрунтям для підготовки висококваліфікованих кадрів в Університеті є потужна матеріально-технічна база. За останні п’ять років було створено більш ніж 20 нових науково-дослідних центрів та лабораторій, зокрема: Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» з лабораторним комплексом; Науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань; Лабораторія світлового дизайну; Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій «ARHOUSE»; Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція»; Освітньо-наукові лабораторії «Видобування і підготовки нафти і природного газу», «Транспортування нафти і природного газу»; Лабораторії «Рекреаційного лісівництва», «Моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів», Енерго-інноваційний хаб, Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла CENTRE «CERAMIC LABORATORY», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», академічний науково-освітній комплекс (АНОК) «Ресурс».

В Університеті працюють три докторські спеціалізовані вчені ради:

  • Д 64.089.01: «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 
  • Д 64.089.03: «Транспортні системи»; «Ергономіка»; «Електротранспорт»;
  • Д 64.089.04: «Інформаційні технології»; «Управління проектами і програмами»;
  • Д 64.089.07: «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»; «Будівельні матеріали та вироби»; «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

У спеціалізованих вчених радах ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за останні 5 років (дані на 01.11.2023 р.) захищено 70 кандидатських дисертацій, 17 докторських дисертацій та 18 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram

громадське обговорення

Банківські реквізити ХНУМГ