НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ/ДОКТОРАНТУРІ

Закон України "Про вищу освіту"

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261

Інструктивний лист МОН щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Інструктивний лист МОН про вступ до аспірантури і докторантури внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території

Інструктивний лист МОН щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ

Вимоги до оформлення дисертацій, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ І ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЙ

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 р. №1220

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science (станом на 30.09.2021 р.)

Наукові конференції у 2021 році

Роз'яснення МОН України щодо опублікування результатів дисертаційних досліджень у періодичних виданнях

Інструктивний лист МОН Про надання інформації

  

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167

Мережа спеціалізованих вчених рад (станом на 27 вересня 2021 р.)

Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради (станом на 27 вересня 2021 року)

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 № 1059

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 р. № 758)

Оголошення щодо захистів дисертації на здобуття ступеня кандидата/доктора наук

Оголошення щодо захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1058

Інструктивний лист МОН Про діяльність спеціалізованих вчених рад

Наказ МОН від 23.04.2021 р. № 462 "Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946"

Інструктивний лист МОН щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів

Наказ МОН від 29.04.2021 р. № 487 "Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 24 вересня 2020 року № 1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад"

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРІВ НАУК 

У ХНУМГ ім. О. М. БЕКЕТОВА

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затверджене рішенням Вченої ради Університету від 28 лютого 2020 р. (протокол № 8) та введене в дію наказом ректора від 13 березня 2020 р. № 83-01.

Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затверджений рішенням Вченої ради Університету від 10.05.2019 р. (протокол № 11) та введеного в дію наказом ректора Університету від 22.05.2019 р. № 166-01.

Тимчасовий алгоритм реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, затверджений рішенням Вченої ради Університету від 29.04.2021 р. (протокол № 8) та введеного в дію наказом ректора Університету від 06.05.2021 р. № 166-01.

Наказ від 01.03.2021 р. № 76-01 "Про затвердження освітніх програм"

Наказ від 06.10.2021 р. № 377-01 "Про введення в дію рішення Науково-методичної ради Університету від 24 вересня 2021 року щодо схвалення переліків вибіркових дисциплін для освітніх програм та навчальних планів 2021 року"

 

 

ДОГОВОРИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВПРАЦЮ З ПИТАНЬ СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТА НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ТРЕТЬОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ

  1. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
  2. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".
  3. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram