Підготовка в аспірантурі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" та передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова протягом двох місяців з дня зарахування здобувача.

Індивідуальний план роботи є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Для врегулювання відносин між аспірантом та ХНУМГ ім. О. М. Бекетова укладається договір.

Затвердження теми, індивідуального плану, звітування здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії здійснюється відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого рішенням Вченої ради Університету від 06.04.2018 р. (протокол № 8) та введеного в дію наказом ректора Університету від 13.04.2018 р. № 102-01.

 

ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua