Харченко

 

 

    Директор – Харченко Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор.

 

 

 

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації — окремий структурний підрозділ, створений з метою реалізації державної політики в галузі забезпечення навчальної, науково-технічної та інноваційної діяльності у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова кадрами вищої наукової кваліфікації.

Науковий потенціал ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, задіяний для підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та науковим рівнем доктора наук, становить 79 докторів наук, професорів, 340 кандидатів наук, доцентів, 7 лауреатів Державної премії України, 23 академіка галузевих академій, 17 членів-кореспондентів Національних галузевих академій наук України. В Університеті успішно діють п’ять наукових шкіл, які очолюють провідні наукові діячі.

До завдань навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації відносяться:

- забезпечення координації роботи підпорядкованих кафедр;

- організація прийому, підготовки і випуску здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та другого наукового рівня доктора наук;

- організація процесу захисту дисертацій, видачі дипломів;

- організація підготовки до акредитації освітньо-наукових програм та ліцензування спеціальностей.

У структурі інституту функціонують відділ по роботі зі спеціалізованими Радами та програмами Ph.D. та відділ аспірантури і докторантури.

Інституту підпорядковані наступні кафедри:

філософії і політології;

правового забезпечення господарської діяльності;

фізичного виховання і спорту.

Інститут має ліцензію та проводить цілеспрямовану роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за 15-ма освітньо-науковими програмами із 14-ти спеціальностей: Історія та археологія; Економіка; Облік і оподаткування; Менеджмент; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Комп’ютерні науки; Матеріалознавство; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Технології захисту навколишнього середовища; Архітектура та містобудування; Будівництво та цивільна інженерія; Геодезія та землеустрій; Транспортні технології (за видами); Транспортні технології. Електротранспорт; Публічне управління та адміністрування.

Загальний ліцензійний обсяг складає 102 особи. Підґрунтям для підготовки висококваліфікованих кадрів в Університеті є потужна матеріально-технічна база. За останні п’ять років було створено більш ніж 20 нових науково-дослідних центрів та лабораторій, зокрема: Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці» з лабораторним комплексом; Науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань; Лабораторія світлового дизайну; Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій «ARHOUSE»; Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція»; Освітньо-наукові лабораторії «Видобування і підготовки нафти і природного газу», «Транспортування нафти і природного газу»; Лабораторії «Рекреаційного лісівництва», «Моніторингу лісових та садово-паркових об’єктів», Енерго-інноваційний хаб, Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла CENTRE «CERAMIC LABORATORY», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», академічний науково-освітній комплекс (АНОК) «Ресурс».

В Університеті працюють чотири докторських і дві кандидатські спеціалізовані вчені ради:

  • Д 64.089.01: «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»;
  • Д 64.089.02: «Світлотехніка і джерела світла»; «Електротранспорт»;
  • Д 64.089.03: «Транспортні системи»; «Ергономіка»;
  • Д 64.089.04: «Інформаційні технології»; «Управління проектами і програмами»;
  • К 64.089.05: «Електричні станції, мережі і системи»; «Кадастр та моніторинг земель».
  • К 64.089.06: «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; «Містобудування та ландшафтна архітектура»

У спеціалізованих вчених радах ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за останні 3 роки (дані на 01.06.2022 р.) захищено 77 кандидатських дисертацій, 22 докторські дисертації та 23 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram